Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

www.kielce.uw.gov.pl

Oddział ds. Cudzoziemców

Aktualnie znajdujesz się na:

Jak złożyć wniosek - kontakt

Informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2016r. wnioski w sprawach:

  •  zezwoleń na pracę cudzoziemców,
  • jednolitych zezwoleń na pobyt i pracę dla cudzoziemców,
  • zezwoleń na pobyt czasowy, pobyt stały i pobyt rezydenta długoterminowego UE

będą przyjmowane po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu konkretnego dnia i godziny złożenia wniosku.

 

W CELU UMÓWIENIA WIZYTY należy dzwonić od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00  na nr telefonu: 41 342 16 68.

 

REZERWACJA TELEFONICZNA JEST JEDYNĄ PROWADZONĄ PRZEZ URZĄD FORMĄ REZERWACJI KOLEJKI!

W celu realizacji umówionej wizyty, należy stawić się 15 minut przed umówioną godziną w Oddziale ds. Cudzoziemców Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, al. IX Wiekó Kielc 3, budynek C, V piętro, pok. 522

Godzina rezerwacji wizyty jest określona orientacyjnie. Rozpoczęcie obsługi może ulec nieznacznym zmianom, w zależności od zakończenia obsługi poprzedniego klienta.

Przybycie po wyznaczonej godzinie spotkania będzie skutkować automatycznym anulowaniem rezerwacji. 

Rezerwacja wizyty dotyczy wyłącznie osoby, na której dane osobowe wystawiono rezerwację (pracownicy obsługi mają dostęp do danych, na podstawie których została utworzona rezerwacja).

Każda rezerwacja dotyczy wyłącznie jednego wniosku. Dla każdej osoby będzie konieczne uzyskanie osobnej rezerwacji.

Niedopuszczalne są wszelkie formy zamiany rezerwacji z inną osobą, czy odstępowanie rezerwacji innej osobie. O każdej próbie przekazania rezerwacji w celu uzyskania korzyści materialnych i niosącej znamiona naruszenia prawa zostaną powiadomione organy ścigania.

W celu usprawnienia procesu składania dokumentów prosimy o wcześniejsze prawidłowe przygotowanie wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami. Pozwoli to na skrócenie indywidualnego czasu obsługi i zwiększenie ilości przyjmowanych aplikacji. Wniosek można również wypełnić na portalu: www.cudzoziemcy.gov.pl (po wypełnieniu należy wydrukować i podpisać aplikację).

Ze względu na bardzo dużą ilość wniosków wpływających do Urzędu, czas rozpatrywania spraw może ulec wydłużeniu. Prosimy zatem o uwzględnienie aktualnych uwarunkowań i nie pozostawianie spraw związanych z legalizacją pobytu i pracy na ostatnią chwilę!

W sprawach zezwoleń na pobyt czasowy, pobyt stały i pobyt rezydenta długoterminowego UE należy wystąpić do Wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Złożenie wniosku w niewłaściwym miejscowo Urzędzie Wojewódzkim spowoduje znaczne wydłużenie procedury spowodowane m. min. weryfikacją faktycznego miejsca pobytu i przekazaniem wniosku do właściwego Organu, co w konsekwencji opóźni proces wydania decyzji. Ponadto informujemy, iż o każdym przypadku podania we wniosku fałszywych informacji, w tym także wskazania nieprawidłowego adresu, zostaną powiadomione organy ścigania.

Osoby, które złożą wniosek przez dziennik podawczy lub urząd pocztowy, zostaną wezwane do uzupełnienia braków formalnych (w tym odcisków linii papilarnych). Niezgłoszenie się we wskazanym terminie i nieuzupełnienie braków będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. 

 

BEZPIECZNA PRZYSTAŃ

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że od dnia 1 lutego 2019 r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach uruchomiona została specjalna infolinia dla cudzoziemców.

Pod numerem telefonu 41 342 16 68 można uzyskać informację na temat legalizacji pobytu na terenie Polski oraz uzyskania zezwolenia na pracę.

Infolinia działa od poniedziałku do piątku  w godzinach 8:00 do 15:00 .

Infolinia jest elementem projektu dedykowanego obywatelom państw trzecich (nr 20/7-2017/OG-FAMI „Wdrożenie nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych do obsługi obywateli państw trzecich w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim”, dofinansowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji), mającego na celu usprawnienie obsługi klientów Oddziału ds. Cudzoziemców w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim.

 

Projekt nr 20/7-2017/OG-FAMI „Wdrożenie nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych do obsługi obywateli państw trzecich
w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji