Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

www.kielce.uw.gov.pl

Oddział ds. Cudzoziemców

Aktualnie znajdujesz się na:

Jak złożyć wniosek - kontakt

Od dnia 06.12.2021 obowiązuje telefoniczny system rezerwacji wizyt w Oddziale ds. Cudzoziemców.

Zapisy pod numerem telefonu: 41 342 11 04

Odbiór gotowej karty pobytu nie wymaga wcześniejszego zapisu.

Opłaty można dokonać w kasie Oddziału.

W celu usprawnienia procesu składania dokumentów prosimy o wcześniejsze prawidłowe przygotowanie wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami. Pozwoli to na skrócenie indywidualnego czasu obsługi i zwiększenie ilości przyjmowanych aplikacji. Wniosek można również wypełnić na portalu: www.cudzoziemcy.gov.pl (po wypełnieniu należy wydrukować i podpisać aplikację).

Ze względu na bardzo dużą ilość wniosków wpływających do Urzędu, czas rozpatrywania spraw może ulec wydłużeniu. Prosimy zatem o uwzględnienie aktualnych uwarunkowań i nie pozostawianie spraw związanych z legalizacją pobytu i pracy na ostatnią chwilę!

W sprawach zezwoleń na pobyt czasowy, pobyt stały i pobyt rezydenta długoterminowego UE należy wystąpić do Wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Złożenie wniosku w niewłaściwym miejscowo Urzędzie Wojewódzkim spowoduje znaczne wydłużenie procedury spowodowane m. min. weryfikacją faktycznego miejsca pobytu i przekazaniem wniosku do właściwego Organu, co w konsekwencji opóźni proces wydania decyzji. Ponadto informujemy, iż o każdym przypadku podania we wniosku fałszywych informacji, w tym także wskazania nieprawidłowego adresu, zostaną powiadomione organy ścigania.

Osoby, które złożą wniosek przez dziennik podawczy lub urząd pocztowy, zostaną wezwane do uzupełnienia braków formalnych (w tym odcisków linii papilarnych). Niezgłoszenie się we wskazanym terminie i nieuzupełnienie braków będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. 

Podczas wizyty w oddziale zachowaj co najmniej dwumetrowy dystans względem innych osób, zasłoń usta i nos maseczką, którą możesz zdjąć tylko po uprzednim poproszeniu przez urzędnika. Zdezynfekuj ręce oraz zabierz własny długopis.

 

BEZPIECZNA PRZYSTAŃ

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że od dnia 1 lutego 2019 r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach uruchomiona została specjalna infolinia dla cudzoziemców.

Pod numerem telefonu 41 342 16 68 można uzyskać informację na temat legalizacji pobytu na terenie Polski oraz uzyskania zezwolenia na pracę.

Infolinia działa od poniedziałku do piątku  w godzinach 8:00 do 15:00 .

Infolinia jest elementem projektu dedykowanego obywatelom państw trzecich (nr 20/7-2017/OG-FAMI „Wdrożenie nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych do obsługi obywateli państw trzecich w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim”, dofinansowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji), mającego na celu usprawnienie obsługi klientów Oddziału ds. Cudzoziemców w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim.

 

Projekt nr 20/7-2017/OG-FAMI „Wdrożenie nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych do obsługi obywateli państw trzecich
w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji