Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

www.kielce.uw.gov.pl

Oddział ds. Cudzoziemców

Aktualnie znajdujesz się na:

Przetwarzanie danych osobowych

Informacja o przetwarzanych danych

 

 1. Administratorem Twoich danych jest Wojewoda Świętokrzyski, którego siedzibą jest Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce e-mail: wojewoda@kielce.uw.gov.pl, tel. 41 3421115

 

 1. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: AGNIESZKA LESIAK

Można się z nim skontaktować w formie pisemnej na adres:

 • Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, e-mail: iod@kielce.uw.gov.pl , lub 
 • telefonicznie: 041 3421870

 

 1. Wojewoda Świętokrzyski przetwarza Twoje dane w celu:

Udzielanie zezwoleń na pobyt cudzoziemcom, wydawania tytułów pobytowych obywatelom UE i członkom ich rodzin oraz wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców

na podstawie:

- art.84 ust.1, art.104,art. 201,art 218, art.245 ust.1 i 3, art. 257 ust.1,art. 264 ust.1, art.289 ust.2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach,

- art. 39 ust.1 i 2, art.63 ust.1,2,art. 73 ust.1 ustawy z dnia 14 lipca 2006r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie i wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin,

- art. 88b ust.1,2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

- art. 23 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka,

 

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w pkt 3 Twoje dane będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.

Odbiorcami Twoich danych będą:

 1. Ty sam jako Strona postępowania, jako Wnioskodawca, Twoi pełnomocnicy, inne Strony postępowania

Uwaga: Organy publiczne, które mogą otrzymywać Twoje dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców) 

 1. Okres przechowywania danych osobowych: 

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym wynikającym z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

 

 1. W związku z przetwarzaniem przez Wojewodę Świętokrzyskiego Twoich danych osobowych przysługuje Ci:
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych,

Uwaga: dostęp, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie oraz na podstawie przepisów prawa dotyczących np. archiwizacji

 • prawo do przenoszenia swoich danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych

Uwaga: pozytywne rozpatrzenie Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub prawa do przeniesienia danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie, 

 1. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
 3. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest:
 • wymogiem ustawowym, wynika z przepisów ustaw wymienionych w pkt 3  
 1. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  
 2. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Pliki do pobrania