Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

www.kielce.uw.gov.pl

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

  1. Czy kartę pobytu można odebrać przez pełnomocnika?

Kartę pobytu można odebrać wyłącznie osobiście.

 

     2. Czy na stemplu potwierdzającym złozenie wnioksu, zamieszczonym w paszporcie można pracować ?

Jeżeli cudzoziemiec złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w celu kontynuacji zatrudnienia u danego pracodawcy na tym samym stanowisku, na podstawie umowy o pracę, a wniosek nie zawiera braków formalnych lub zostały one uzupełnione, to jego pracę uważa się za legalną do dnia udzielenia zezwolenia na pobyt i pracę lub doręczenia decyzji odmownej w tej sprawie. Należy pamiętać, że informacja starosty nie uprawnia do wykonywania pracy.

 

     3. Czy na wizie turystycznej można pracować ?

Nie można pracować podczas pobytu w Polsce na podstawie wizy turystycznej (C01)

 

     4. Jak uzyskać numer PESEL?

https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/uzyskaj-numer-pesel-dla-cudzoziemcow

 

      5. O jaki rodzaj zezwolenie na pracę powinienem się ubiegać?

Zezwolenie typu A jest wydawane dla cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego:

  • siedziba lub
  • miejsce zamieszkania albo
  • oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności,

znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zezwolenie typu B dotyczy natomiast cudzoziemca, który:

  • pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub
  • pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej będącej spółką kapitałową w organizacji albo
  • prowadzi sprawy spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz, albo prokurent przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Zezwolenia na pracę typu A lub typu B wydawane są na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi przez wojewodę, właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. W przypadku gdy specyfika wykonywanej przez cudzoziemca pracy nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania, zezwolenie wydaje wojewoda mazowiecki.

Poza zezwoleniami typu A i B, możesz ubiegać się jeszcze o:

Zezwolenie typu C – dotyczy cudzoziemca pracującego w zagranicznej firmie i delegowanego do pracy w Polsce na dłużej niż 30 dni w roku.

Zezwolenie typu D – dotyczy cudzoziemca, oddelegowanego tymczasowo do pracy w Polsce i zatrudnionego w zagranicznej firmie, która nie ma w Polsce oddziału lub filii.

Zezwolenie typu E – dotyczy cudzoziemca, oddelegowanego do pracy w Polsce na dłużej niż 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy.

Zezwolenie typu S (praca sezonowa) – jeśli chcesz zatrudnić pracowników na kilka miesięcy np. do prac w rolnictwie lub ogrodnictwie.

Szczegóły na temat dokumentów jakie musisz przygotować do wniosków o zezwolenia C, D i E oraz same formularze wniosków znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

   6. Czy studenci - cudzoziemcy mają prawo do pracy w Polsce?

Tak.  Studenci studiów stacjonarnych niezależnie od tego, czy posiadają zezwolenie na pobyt czasowy, czy też wizę, mogą wykonywać pracę na terytorium Polski bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę podczas ważności ich dokumentu pobytowego (wizy lub karty). Studenci studiów niestacjonarnych (wieczorowych, zaocznych), aby mogli wykonywać pracę na terenie Polski muszą posiadać zezwolenie na pracę lub zarejestrowane oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy (jeśli są obywatelem Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy) niezależnie od tego, czy  posiadają wizę, czy kartę pobytu wydaną ze względu na podjęcie nauki w Polsce.

 

  7. Cudzoziemiec, którego chcę zatrudnić posiada zezwolenie na pracę u innego pracodawcy. Czy na tej podstawie może wykonywać pracę w mojej firmie?

Nie. Zezwolenie nap race uprawnia do wykonywania pracy tylko na rzecz pracodawcy wskazanego w zezwoleniu. Aby wykonywać pracę u innego pracodawcy, ten pracodawca musi wystąpić o wydanie zezwolenia na pracę.

 

  8. Co zrobić gdy wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy został pozostawiony bez rozpoznania?

W przypadku gdy uchybienie terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku nastąpiło bez winy cudzoziemca bądź z przyczyn od niego niezależnych, można w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu złożyć prośbę o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Wraz z prośbą należy złożyć wymagane dokumenty, prośbę uzasadnić, wskazać przyczyny uchybienia terminu do uzupełnienia dokumentów.

 

 9Jak mogę zmienić zezwolenie na pobyt czasowy i pracę gdy znalazłem nowego pracodawcę?

Nie ma możliwości zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, gdy chce się zmienić pracodawcę. Należy wówczas złożyć nowy wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

 

 10. Założyłem w Polsce działalność gospodarczą – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, jestem wspólnikiem i członkiem zarządu a także pracuję na jej rzecz jako sprzedawca. Czy mogę uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy i pracę i działalność gospodarczą jednocześnie?

Nie, nie ma możliwości udzielenia jednego zezwolenia na pobyt z uwagi na prowadzenie działalności gospodarczej i pracę. Należy ubiegać się o zezwolenie na pobyt z uwagi na prowadzenie działalności gospodarczej, a ponadto uzyskać odrębne zezwolenie na pracę na stanowisku sprzedawcy w założonej przez siebie spółce.

 

11.  Czy mogę podróżować na stemplu, potwierdzającym złożenie wnioksu o pobyt?

Nie, stempel potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, a pobyt cudzoziemca uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie stanie się ostateczna. Stempel nie uprawnia do legalnego podróżowania. Można wyjechać do kraju pochodzenia, nie uprawnia natomiast do ponownego wjazdu do Polski.