Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

www.kielce.uw.gov.pl

Prawo stałego pobytu obywatela UE

Wymiana karty pobytu obywatela UE

Karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE jest ważna 10 lat.

Dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE podlegają wymianie w przypadku:

 1. zmiany danych w nich zamieszczonych,
   
 2. uszkodzenia lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości posiadacza.
   

Karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE podlega wymianie także w przypadku upływu terminu jej ważności.

W przypadku utraty dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE wydaje się nowy dokument lub kartę.

Wymiana lub wydanie nowego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu następuje niezwłocznie na wniosek obywatela UE, a wymiana lub wydanie nowej karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE – niezwłocznie na wniosek członka rodziny niebędącego obywatelem UE.
Wniosek składa się osobiście. Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy osoby małoletniej

Do wniosku o:
 

 1. wymianę dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu dołącza się posiadany dokument potwierdzający prawo stałego pobytu i fotografie,
   
 2. wymianę karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE dołącza się posiadaną kartę stałego pobytu i fotografie,
   
 3. wydanie nowego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE dołącza się fotografie.
   

Karze grzywny podlega każdy, kto:
 

 • uchyla się od obowiązku posiadania albo wymiany karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE,
 • wbrew obowiązkowi nie zwraca dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE.

Orzekanie o powyższych sprawach następuje w trybie określonym w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1713, z późn. zm.).