Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

www.kielce.uw.gov.pl

Rejestracja pobytu obywatela UE

Informacje

Obywatel Unii Europejskiej, który przebywa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące ma obowiązek zarejestrować swój pobyt, natomiast członkowie jego rodziny, którzy nie są obywatelami Unii Europejskiej mają obowiązek uzyskać kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.

Aby zarejestrować swój pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub uzyskać kartę pobytu należy złożyć wniosek w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce pobytu obywatela Unii Europejskiej.

 

Obowiązek zarejestrowania pobytu doytyczy:

 1. Obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej.
   
 2. Obywateli państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - Norwegia, Lichtenstein, Islandia.
   
 3. Obywateli Konfederacji Szwajcarskiej. 
   
 4. Członków rodzin obywateli, o których mowa w pkt 1-3, którzy razem przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo pobytu przysługujące obywatelowi Unii Europejskiej, o którym mowa w: 
   
  • pkt 1 i 2 dotyczy również członka rodziny dołączającego do niego lub przebywającego z nim na terytorium RP;
  • w pkt 3 dotyczy także małżonka i dziecka, pozostającego na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej lub na utrzymaniu małżonka, dołączających do niego lub przebywających z nim na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   

Obywatelowi UE przysługuje prawo pobytu przez okres dłuższy niż 3 miesiące, w przypadku gdy spełnia jeden z następujących warunków:
 

 1. jest pracownikiem lub przedsiębiorcą;
 2. jest objęty powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym albo jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.).), albo posiada prywatne ubezpieczenie zdrowotne, pokrywające wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na terytorium RP w związku z potrzebą pomocy medycznej lub leczeniem szpitalnym, w którym ubezpieczyciel z obowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku. Posiada również wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków rodziny na terytorium RP, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej;
 3. studiuje lub odbywa szkolenie zawodowe na terenie RP i jest objęty powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym albo jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, albo posiada prywatne ubezpieczenie zdrowotne, pokrywające wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na terytorium RP w związku z potrzebą pomocy medycznej lub leczeniem szpitalnym, w którym ubezpieczyciel z obowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku. Ponadto posiada wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków rodziny na terytorium RP, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej;
 4. jest małżonkiem obywatela polskiego.
   
Do osób określanych mianem "członka rodziny" zalicza się: 
 
 • małżonka obywatela UE,
 • dziecko obywatela UE lub jego małżonka w wieku do 21 lat lub pozostające na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka,
 • rodzica obywatela UE lub jego małżonka, pozostającego na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka.

Bez konieczności zachowania warunków pobytu określonych powyżej na terytorium RP może przebywać:
 1. obywatel UE i członek rodziny niebędący obywatelem UE - przez okres do 3 miesięcy;
 2. obywatel UE, który wjechał na to terytorium w celu poszukiwania pracy - przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, chyba że po upływie tego okresu wykaże, że aktywnie kontynuuje poszukiwanie pracy i ma rzeczywiste szanse na zatrudnienie.


Przepisu o spełnieniu warunków pobytu nie stosuje się do:
 1. obywatela UE będącego członkiem rodziny, obywatela UE lub obywatela RP innym niż małżonek, wstępny, zstępny, który dołącza do niego lub przebywa z nim na terytorium RP z powodu:
  • zależności finansowej od niego lub pozostawania z nim w gospodarstwie domowym, w kraju, z którego przybył obywatel UE ubiegający się o zarejestrowanie pobytu lub
  • poważnych względów zdrowotnych wymagających osobistej opieki, sprawowanej przez obywatela UE lub obywatela RP, do którego ten obywatel dołącza lub z którym przebywa na terytorium RP;
 2. obywatela UE prowadzącego życie rodzinne w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284, z późn. zm.), z obywatelem UE lub obywatelem RP, do którego ten obywatel, dołącza lub z którym przebywa na terytorium RP.