Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

www.kielce.uw.gov.pl

Zaproszenie

Wpis zaproszenia do ewidencji zaproszeń wojewody

Zaproszenie jest dokumentem potwierdzającym posiadanie środków finansowych wystarczających na pokrycie kosztów związanych z planowanym pobytem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, oraz na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd.

Zapraszającym może być:

 1. obywatel polski zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obywatel innego państwa członkowskiego UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu lub Szwajcarii lub członek jego rodziny, zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na tym terytorium, lub
 2. cudzoziemiec przebywający bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez okres 5 lat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, lub
 3. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń wypełniony czytelnie drukowanymi literami w języku polskim,
 • dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd (np. zaświadczenie z pracy, wyciąg z konta bankowego),
 • w razie pokrywania powyższych kosztów wspólnie ze współmałżonkiem należy przedstawić zgodę współmałżonka na pokrywanie kosztów,
 • kopie dokumentów potwierdzających tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego - oryginał do wglądu (tj. akt własności, przydział lokalu spółdzielczego, umowa najmu lokalu komunalnego; w razie dostarczenia umowy najmu innego lokalu niż komunalny należy załączyć tytuł prawny wynajmującego do tego lokalu) lub możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zamieszkania w innym miejscu (rezerwacja hotelowa),
 • zgoda osoby posiadającej tytuł prawny na zamieszkanie cudzoziemca,
 • zapraszający przedstawia dokument potwierdzający tożsamość (tj. dowód osobisty lub dokument podróży lub kartę pobytu).
 • w przypadku składania wniosków i dokumentów przez pełnomocnika: pełnomocnictwo do składania wniosku lub pełnomocnictwo do składania wniosku i oświadczeń woli oraz opłata skarbowa za pełnomocnictwo (17 zł na podane niżej konto z adnotacją: "opłata za pełnomocnictwo"),
 • w przypadku, gdy zapraszającym jest instytucja, z przedmiotowym wnioskiem występuje osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych wskazana w KRS,
 • w przypadku składania wniosku przez cudzoziemca - udokumentowany nieprzerwany pobyt w Polsce przez co najmniej 5 lat.

Niedostarczenie wyżej wymienionych dokumentów w ciągu 7 dni od dnia doręczenia wezwania będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. W razie składania kopii dokumentów, należy przedstawić ich oryginały do wglądu. Bieg sprawy rozpoczyna się z chwilą złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

Odbiorca zaproszenia może dokonać pełnomocnictwa legitymując się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania odbioru zaproszenia.

DODATKOWO NALEŻY ZŁOŻYĆ:

1. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:

 • kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - oryginał do wglądu,
 • ostatnie rozliczenie z urzędem skarbowym dotyczące osiągniętych dochodów lub kopia aktualnego PIT-u wraz z dowodem nadania do urzędu - oryginał do wglądu,
 • dokumenty potwierdzające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (tj. akt własności mieszkania, przydział lokalu spółdzielczego, umowa najmu) lub zapewnienia cudzoziemcowi zamieszkania (rezerwacja hotelowa)

2. w przypadku osoby prawnej :

 • kopia aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał do wglądu,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych (wyciąg z konta bankowego),
 • dokumenty potwierdzające tytuł prawny do najmowego lokalu mieszkalnego (tj. akt własności, przydział lokalu spółdzielczego, umowa najmu) lub możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zamieszkania (rezerwacja hotelowa)

3. w przypadku stowarzyszeń:

 • kopia aktualnego wypisu z rejestru stowarzyszeń,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych (wyciąg z konta bankowego),
 • dokumenty potwierdzające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (tj. akt własności, przydział lokalu spółdzielczego, umowa najmu) lub możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zamieszkania (rezerwacja hotelowa)

Szczegółowe określenie środków jakie powinien posiadać zapraszający:

 1. Zapraszający powinien posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, przeznaczone dla niego samego, każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu oraz każdego zaproszonego cudzoziemca, co najmniej w wysokości 515 zł na każdy miesiąc planowanego pobytu cudzoziemca dla każdej z tych osób (należy przedstawić dokumenty potwierdzające posiadanie wymienionych środków od razu na cały okres pobytu, np. wyciąg z rachunku bankowego).
 2. Gdy okres, na który zapraszany jest cudzoziemiec, jest krótszy niż miesiąc, zapraszający powinien posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z planowanym pobytem cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości, o której mowa w pkt. 1, pomniejszonej proporcjonalnie w stosunku do liczby dni pobytu.
 3. Jeżeli zapraszający będący osobą fizyczną nie posiada środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z pobytem cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości, o której mowa w pkt. 1, na cały okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uznaje się, że obowiązek posiadania takich środków finansowych jest spełniony, jeżeli zapraszający dysponuje w każdym miesiącu planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środkami finansowymi co najmniej w wysokości, o której mowa w pkt. 1, przeznaczonymi dla niego samego, każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu oraz każdego zaproszonego cudzoziemca (należy przedstawić dokumenty potwierdzające regularne i stałe uzyskiwanie środków finansowych, np. zaświadczenie pracodawcy o wysokości dochodów).
 4. Gdy zapraszanym cudzoziemcem jest zstępny, wstępny lub małżonek zapraszającego, któreś z rodziców małżonka zapraszającego, któreś z rodzeństwa zapraszającego lub któreś z dzieci małżonka zapraszającego, zapraszający powinien posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem zapraszanego cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości co najmniej 200 zł na każdy miesiąc planowanego pobytu cudzoziemca lub dysponować nimi w każdym miesiącu pobytu cudzoziemca (należy przedstawić dokumenty takie jak w pkt 1 lub 3)
 5. Zapraszający powinien posiadać również środki finansowe na pokrycie kosztów podróży powrotnej zapraszanego cudzoziemca do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, w wysokości stanowiącej równowartość biletu do tego państwa, nie mniejsze jednak niż:
 • 200 złotych – w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do państwa sąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską;
 • 500 złotych – w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do państwa europejskiego innego niż określone w pkt poprzednim;
 • 2500 złotych – w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do państwa nieeuropejskiego.
 1. Obowiązek posiadania środków finansowych na pokrycie kosztów podróży powrotnej zapraszanego cudzoziemca do państwa pochodzenia lub zamieszkania uważa się za spełniony, jeżeli zapraszający wykaże, że cudzoziemiec posiada bilet powrotny do państwa pochodzenia lub zamieszkania.

Uwaga: W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku. W przypadku hospitalizacji cudzoziemca, wojewoda może powołać biegłego lekarza w celu wydania opinii, czy stan zdrowia cudzoziemca uniemożliwia opuszczenie przez niego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Opłata skarbowa za zaproszenie wynosi 27 zł

Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Miasta Kielce, ul. Rynek 1, nr konta 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000 lub dokonać wpłaty w kasie Oddziału Paszportów (piętro V, budynek C-II)

Pliki do pobrania