Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

www.kielce.uw.gov.pl

Pobyt z rodziną

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną 

Zezwolenia na pobyt czasowy udziela się cudzoziemcowi, który przybywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywa na tym terytorium w celu połączenia się z członkiem rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. na podstawie zezwolenia na pobyt stały,
 2. na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 3. w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy,
 4. w związku z udzieleniem mu ochrony uzupełniającej,
 5. co najmniej przez okres 2 lat na podstawie kolejnych zezwoleń na pobyt czasowy, w tym bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny – na podstawie zezwolenia udzielonego mu na okres pobytu nie krótszy niż 1 rok,
 6. na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych,
 7. na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu prowadzenia badań naukowych, gdy cudzoziemiec ten posiada dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady nr 1030/2002, opatrzony adnotacją „naukowiec”, wydany przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli umowa o przyjęciu cudzoziemca w celu realizacji projektu badawczego zawarta z właściwą jednostką naukową tego państwa przewiduje przeprowadzenie badań naukowych także na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 8. na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
 9. w związku z udzieleniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
 10. na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa,  
 11. na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu korzystania z mobilności długoterminowej.

Członkiem rodziny ww. cudzoziemca jest:

 1. osoba pozostającą z nim w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim;
 2. małoletnie dziecko cudzoziemca i osoby pozostającej z nim w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim, w tym także dziecko przysposobione;
 3. małoletnie dziecko cudzoziemca, w tym także dziecko przysposobione, pozostające na jego utrzymaniu, nad którym cudzoziemiec sprawuje faktycznie władzę rodzicielską;
 4. małoletnie dziecko osoby, o której mowa w lit a , w tym także dziecko przysposobione, pozostające na jej utrzymaniu, nad którym sprawuje ona faktycznie władzę rodzicielską;
 5. wstępny w linii prostej lub osoba pełnoletnia odpowiedzialną za małoletniego cudzoziemca, któremu nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej, przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki.

Wyżej wymienionego zezwolenia udziela się jeśli okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, uzasadniają pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące

Podstawa prawna: art. 159 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 z pózn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

Sposób składania wniosku:

Jeżeli cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o udzieleniu mu zezwolenia na pobyt czasowy składa on osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przy składaniu wniosku cudzoziemiec ma obowiązek złożyć odciski linii papilarnych

Jeśli wniosek nie zostanie złożony osobiście lub zostanie wysłany pocztą – po doręczeniu wniosku do wojewody cudzoziemiec zostanie wezwany do osobistego stawiennictwa w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi będącemu osobą małoletnią, która w dniu złożenia wniosku ukończyła 6. rok życia, jest wymagana jego obecność.

Rodzic małoletniego cudzoziemca, który w dniu złożenia wniosku skończył 6 rok życia ma obowiązek umożliwić przy składaniu wniosku złożenie przez małoletniego odcisków linii papilarnych.

Jeśli wniosek dotyczący małoletniego, który w dniu złożenia wniosku skończył 6 rok życia nie zostanie złożony przy jego obecności lub zostanie wysłany pocztą – po doręczeniu wniosku do wojewody rodzic zostanie wezwany do zapewnienia obecności małoletniego w terminie nie krótszym niż 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Jeżeli cudzoziemiec przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną składa cudzoziemiec zamieszkujący w Polsce, do którego członek jego rodziny przybywa. Złożenie wniosku przez członka rodziny cudzoziemca wymaga jego pisemnej zgody lub zgody jego przedstawiciela ustawowego, chyba że wnioskodawca jest jego przedstawicielem ustawowym. Wyrażenie takiej zgody jest równoznaczne z udzieleniem cudzoziemcowi zamieszkującemu na terytorium Polski pełnomocnictwa do działania w imieniu członka rodziny w danym postępowaniu.

Miejsce składania wniosku: wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

Opłaty: opłata skarbowa 340 zł, opłata za wydanie karty pobytu 50 zł

Niezbędne dokumenty:

 1. Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy;
 2. 4 aktualne fotografie – nieuszkodzone, kolorowe, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii. Fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
 3. Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał dokumentu podróży do wglądu, jeżeli cudzoziemiec, którego wniosek dotyczy przebywa na terytorium Polski), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec (np. małoletni) nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.
 4. Pisemna zgoda cudzoziemca lub pisemna zgoda przedstawiciela ustawowego cudzoziemca na złożenie w jego imieniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, jeżeli cudzoziemiec przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a cudzoziemiec, który zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i składa ten wniosek, nie jest jego przedstawicielem ustawowym.

Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Typowe dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:

Uwaga: Dołączenie wszystkich wymienionych niżej dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy.

 1. dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa uznawane przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej (akty stanu cywilnego: akt małżeństwa, akt urodzenia),
 2. dokumenty potwierdzające posiadanie przez cudzoziemca, z którym zamierza przebywać na terytorium RP, wymaganego prawem zezwolenia na pobyt,
 3. PIT 38 lub PIT 40 cudzoziemca składającego wniosek lub członka rodziny za ostatni rok lub stosowne zaświadczenie z ZUS w celu poświadczenia źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu (dla osoby w rodzinie - w wysokości 514  zł netto miesięcznie).
 4. dokumenty poświadczające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 5. dokument potwierdzający posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania (np. poświadczenie zameldowania, umowa najmu mieszkania, inna umowa umożliwiająca władanie lokalem mieszkalnym, lub oświadczenie osoby uprawnionej do władania lokalem mieszkalnym o zapewnieniu cudzoziemcowi miejsca zamieszkania).

 

Uwaga: W postępowaniu w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy organ, który prowadzi to postępowanie jest obowiązany ustalić, czy związek małżeński między cudzoziemcami został zawarty w celu obejścia przepisów określających zasady i warunki wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ich przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu z niego. W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku oraz okoliczności dotyczących celu zawarcia małżeństwa.

W postępowaniu w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną uwzględnia się:

 1. interes małoletniego dziecka;
 2. charakter i trwałość więzi rodzinnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. okres pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. istnienie więzi rodzinnych, kulturowych i społecznych z państwem pochodzenia.