Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

www.kielce.uw.gov.pl

Pobyt z rodziną

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu realizacji życia rodzinnego z obywatelami PL, UE, EOG, CH

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu realizacji życia rodzinnego z obywatelami PL, UE, EOG, CH 

Zezwolenia na pobyt czasowy udziela się cudzoziemcowi, który będąc innym niż ten, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, członkiem rodziny obywatela polskiego, UE, Norwegii, Islandii lub Szwajcarii, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wspólnie z tym obywatelem – ze względu na zależność finansową od niego lub pozostawanie z nim w gospodarstwie domowym, w kraju, z którego przybył cudzoziemiec, lub z powodu  poważnych względów zdrowotnych wymagających osobistej opieki ze strony tego obywatela.

Wyżej wymienionego zezwolenia udziela się jeśli okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, uzasadniają pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Podstawa prawna: art. 160 pkt 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 z pózn. zm.)  wraz z aktami wykonawczymi.

Sposób składania wniosku:

Wniosek składa cudzoziemiec ubiegający się o zezwolenie osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przy składaniu wniosku cudzoziemiec ma obowiązek złożyć odciski linii papilarnych

Jeśli wniosek nie zostanie złożony osobiście lub zostanie wysłany pocztą – po doręczeniu wniosku do wojewody cudzoziemiec zostanie wezwany do osobistego stawiennictwa w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Miejsce składania wniosku:wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

Opłaty: opłata skarbowa 340 zł, opłata za wydanie karty pobytu 50 zł           

Niezbędne dokumenty:

  1. Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy;
  2. 4 aktualne fotografie – nieuszkodzone, kolorowe, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii. Fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
  3. Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.

Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Typowe dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:

Uwaga: Dołączenie wszystkich wymienionych niżej dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy.

  1. dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa uznawane przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej (akty stanu cywilnego: akt małżeństwa, akt urodzenia);
  2. dokumenty potwierdzające wspólne zamieszkiwanie z członkiem rodziny w innym kraju;
  3. dokumenty potwierdzające zależność finansową;
  4. dokumenty potwierdzające konieczność osobistej opieki nad cudzoziemcem;
  5. zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu lub dokument potwierdzający prawo stałego pobytu członka rodziny;
  6. dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu (dla osoby samotnie gospodarującej - 634 zł netto miesięcznie, dla osoby w rodzinie - w wysokości 514zł netto miesięcznie);
  7. dokumenty poświadczające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Uwaga: W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.