Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

www.kielce.uw.gov.pl

Zezwolenie na pracę

Wymagane oświadczenie

Przy uzupełnianiu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zwróć uwagę na:

  1. Zaznaczenie w samym wniosku właściwego kwadratu w punkcie 5.3 „oświadczenie podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemca” dotyczącego karalności cudzoziemca.
  2. Zwróć uwagę na podpis pod oświadczeniem podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi musi być czytelny i złożony przez osoby uprawnione do reprezentacji firmy zgodnie z zapisem w KRS
  3. Udzielenie ośmiu odpowiedzi w załączonym do wniosku oświadczeniu o niekaralności podmiotu powierzającego /punktów jest sześć, ale osiem deklaracji.
  4. Uzupełnienie nr telefonu lub adresu e-mail do celów kontaktowych  (pkt 1.4.8).
  5. W pkt 1.2 wniosku osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność gospodarczą wpisuje aktualne miejsce zamieszkania, a nie adres głównego miejsca prowadzenia działalności figurujący w CEIDG.
  6. Pracodawcy posiadający zaległości w opłacaniu składek ZUS muszą spodziewać się konieczności dostarczenia aktualnego na dzień wydania decyzji zaświadczenia o niezaleganiu.
  7. Pełnomocnictwo musi być oryginalne i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji firmy zgodnie z zapisem w KRS/CEIDG.
  8. W przypadku załączonej do wniosku informacji starosty skonsultuj zawarte w niej wymogi z osobą przyjmującą wniosek.
 

Składanie kompletnych wniosków skróci czas oczekiwania na wydanie zezwolenia.

 

UWAGA PRACODAWCO!

W przypadku gdy podmiot powierzający wykonanie  pracy cudzoziemcowi posiada zaległości w opłacaniu składek ZUS konieczne jest dołączenie do składanego wniosku o wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca, aktualnego Zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek wydanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Na podstawie  art. 88j ust. 2b pkt 3 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  – o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz.1065 z późn. zm.)  Wojewoda może wydać decyzję o odmowie wydania zezwolenia na pracę jeżeli podmiot powierzający wykonanie pracy cudzoziemcowi nie dopełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych.