Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

www.kielce.uw.gov.pl

Obowiązki pracodawców zatrudniających cudzoziemców

Obowiązki pracodawców zatrudniających cudzoziemców

W związku z ubieganiem się o zezwolenie na pracę na pracodawcy ciążą określone obowiązki. Należą do nich m.in.:

 • informowanie cudzoziemca o etapach procedury wydania zezwolenia na pracę, przedłużenia zezwolenia i innych zdarzeniach mających wpływ na tę procedurę;
 • zachowanie staranności w postępowaniach o zezwolenie i przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca;
 • uwzględnienie w umowie z cudzoziemcem warunków zawartych we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę;
 • podpisanie umowy w formie pisemnej w języku zrozumiałym dla cudzoziemca;
 • przekazanie pracownikowi kopii dokumentów dotyczących zatrudnienia;
 • dostosowywanie co najmniej raz w roku wysokości wynagrodzenia cudzoziemca do aktualnej wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
 • poinformowanie wojewody o niepodjęciu przez cudzoziemca pracy w ciągu 3 miesięcy od daty początku ważności zezwolenia oraz o zakończeniu wykonywania pracy, jeśli nastąpiło ono wcześniej niż 3 miesiące przed upływem ważności zezwolenia na pracę; (link do formularza)
 • informowanie wojewody o zmianach w zakresie wykonywania pracy przez cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę;
 • jeżeli stwierdzone zostanie naruszenie tych obowiązków, pracodawca ma obowiązek niezwłocznie naprawić te zaniedbania.

Ponadto zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pracodawca ma obowiązek:

 • żądać od cudzoziemca przedstawienia przed rozpoczęciem pracy ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP (w szczególności wizy lub karty pobytu);
 • przechowywać kopię tego dokumentu: w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę – w aktach osobowych pracownika, na zasadach i przez okres obowiązkowego przechowywania tych akt; w razie zawarcia z cudzoziemcem umowy cywilnoprawnej – przez cały okres wykonywania pracy przez cudzoziemca;
 • w terminie 7 dni zgłosić cudzoziemca do ubezpieczeń społecznych, o ile obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów.

Niedopełnienie obowiązków wymienionych w ustawie może grozić bardzo surowymi konsekwencjami, jeżeli okaże się, że pracodawca powierzył pracę cudzoziemcowi nielegalnie przebywającemu na terytorium Polski. Konsekwencje te dotyczą nie tylko konkretnej osoby fizycznej, która dopuściła się takiego czynu (w niektórych okolicznościach stanowi to przestępstwo, zagrożone karą pozbawienia wolności nawet do 3 lat), lecz mogą być także dotkliwe dla samej firmy (w razie skazania za przestępstwo sąd może orzec zakaz dostępu firmy do niektórych środków unijnych lub nakazać jej zapłatę na rzecz Skarbu Państwa równowartości takich środków otrzymanych w ciągu ostatniego roku).

Powierzanie pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny od 3.000 do 5.000 zł., a w przypadku gdy jest uporczywe, a powierzona praca nie ma związku z prowadzoną przez pracodawcę działalnością gospodarczą – grzywną do 10.000 zł.

Uporczywe powierzanie wykonywania pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP jest przestępstwem, za które grozi grzywna albo kara ograniczenia wolności. Tą samą karą zagrożone są również przestępstwa polegające na:

 • powierzaniu, w tym samym czasie, wykonywania pracy wielu cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP;
 • powierzaniu wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP.

Karę pozbawienia wolności do lat 3 przewidziano za przestępstwa w postaci:

 • powierzania wykonywania pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP w warunkach szczególnego wykorzystania;
 • powierzania wykonywania pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP, będącemu pokrzywdzonym przestępstwem handlu ludźmi.

W przypadku skazania za którekolwiek z wymienionych powyżej przestępstw, sąd ma prawo:

 • orzec zakaz dostępu podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi do środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego lub środków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej – na okres od roku do 5 lat;
 • zasądzić na rzecz Skarbu Państwa kwotę stanowiącą równowartość powyższych środków publicznych, otrzymanych w okresie 12 miesięcy poprzedzających wydanie wyroku.

Ponadto ukarany pracodawca podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez rok od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego za przestępstwo.