Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

www.kielce.uw.gov.pl

Rodzaje zezwoleń na pracę

Zezwolenie typu A

Zezwolenie typu A dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania, albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W celu uzyskania zezwolenia na pracę typ A należy złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na pracę (od 1 stycznia 2018 r. – nowe formularze wniosków) 
 • oświadczenie o niekaralności pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu – PODPISUJE WYŁĄCZNIE PRACODAWCA, tego oświadczenia nie może za pracodawcę podpisać pełnomocnik) 
 • gdy pracodawca jest osobą fizyczną - ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży pracodawcy, albo jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość;
 • gdy pracodawca jest osobą prawną - odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), ewidencji działalności gospodarczej lub innego właściwego rejestru (zawierający aktualne dane na dzień składania wniosku);
 • gdy pracodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) w organizacji albo spółką cywilną - kopię umowy spółki;
 • gdy pracodawca jest spółką akcyjną w organizacji - kopie aktów notarialnych o zawiązaniu spółki ;
 • kopia wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopia innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
 •  w przypadku gdy pracodawca jest agencją pracy tymczasowej - dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej
 • oryginał informacji starosty właściwego ze względu główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy (wydawana przez Powiatowe lub Miejskie Urzędy Pracy), wydana nie wcześniej niż 180 dni przed złożeniem wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę – wydaną nie wcześniej niż – 90 dni przed dniem złożenia wniosku, jeżeli jest ona wymagana;
  • w przypadku gdy specyfika pracy wykonywanej przez cudzoziemca nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania, ww. informację wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy;
  • w przypadku gdy specyfika pracy tymczasowej wykonywanej przez cudzoziemca nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania, ww. informację wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy użytkownika;

Zgodnie z § 7 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę załącza oryginał informacji starosty.

LUB

 • dokumenty potwierdzające zwolnienie z obowiązku załączenia informacji starosty - szczegóły tutaj 
 • dokumenty potwierdzające spełnianie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom do pracy przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, określonych w informacji starosty – jeżeli była ona wymagana;
 • dowód wpłaty opłaty za wydanie zezwolenia
 • dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie regulowanym 
 • oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia (w przypadku gdy pracodawca nie składa wniosku osobiście

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 • dokumenty muszą być podpisane przez osobę upoważnioną
 • do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów, konieczne jest jednak okazanie ich oryginałów, (nie dotyczy kopii paszportu cudzoziemca);

W większości przypadków wystarczy kopia paszportu cudzoziemca. Do wniosku załączyć wówczas należy kopię wszystkich wypełnionych stron paszportu, jednocześnie oświadczając, że: "Załączona do wniosku kopia paszportu cudzoziemca zawiera wszystkie wypełnione strony".

W przypadku powoływania się na 3-letni legalny i nieprzerwany pobyt jako podstawę zwolnienia z informacji starosty, potrzebne będzie okazanie oryginału przy składaniu kopii paszportu.

 • zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym; nie dotyczy to INFORMACJI STAROSTY, która musi być załączona w oryginale;
 • dokumenty sporządzone w języku obcym, z wyjątkiem dowodów osobistych lub dokumentów podróży, służące za dowód w postępowaniu o wydanie zezwolenia, składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego;
 • pracodawca jest obowiązany do przekazania cudzoziemcowi jednego egzemplarza zezwolenia i uwzględnienia w pisemnej umowie z cudzoziemcem warunków, w tym wysokości wynagrodzenia określonych we wniosku o wydanie zezwolenia;
 • pracodawca ma obowiązek podpisania umowy z cudzoziemcem i zgłoszenia go do ubezpieczenia społecznego;
 • pracodawca ma obowiązek zrobić kopię dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu w Polsce i przechowywać ją przez cały okres zatrudnienia;
 • zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, przejęcie lub przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę lub zastąpienie umowy cywilnoprawnej umową o pracę NIE wymagają wydania nowego zezwolenia na pracę
 • w przypadku kiedy cudzoziemiec zaprzestanie wykonywania pracy lub jej nie podejmie, konieczne jest powiadomienie o tym fakcie właściwego wojewody;
 • pracodawca zatrudniający cudzoziemca ma szereg obowiązków wynikających z art. 88i ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – szczegóły  tutaj

UWAGA: Wnioski rozpatrywane są chronologicznie w kolejności wpływu.

W przypadku złożenia niekompletnej lub/i niepoprawnej dokumentacji termin wydania zezwolenia na pracę jest zależny od dostarczenia poprawnego kompletu dokumentów zgodnie z przepisami KPA i wynosi 30/60 dni od dokonania poprawnego i kompletnego uzupełnienia braków

 

Pliki do pobrania