Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

www.kielce.uw.gov.pl

Rodzaje zezwoleń na pracę

Zezwolenie typu B

Zezwolenie na pracę typ B dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji albo w związku z prowadzeniem spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz, albo w związku z udzieleniem mu prokury przez  okres 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Aby wojewoda wydał zezwolenie na pracę typu B, podmiot, w którym cudzoziemiec ma być członkiem zarządu, musi spełnić następujące warunki:

- w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku osiągnął dochód nie niższy niż dwunastokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym województwie w trzecim kwartale roku poprzedzającym złożenie wniosku

- zatrudnia na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 1 roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej 2 pracowników, którzy nie podlegają obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę (np. obywateli Polski);

- wykaże posiadanie środków lub prowadzenie działań pozwalających na spełnienie
w przyszłości powyższych warunków, w szczególności przez prowadzenie działalności przyczyniającej się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy.

W wypadkach uzasadnionych sytuacją na rynku pracy wojewoda może ograniczyć w zezwoleniu na pracę typu B zakres wykonywanych przez cudzoziemca zadań do czynności zarządzających i reprezentacyjnych.

 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na pracę (od 1 stycznia 2018 r. – nowe formularze wniosków) 
 • oświadczenie o niekaralności pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu – PODPISUJE WYŁĄCZNIE PRACODAWCA, tego oświadczenia nie może za pracodawcę podpisać pełnomocnik) 
 • kopia wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopia innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
 • dowód wpłaty opłaty za wydanie zezwolenia
 • oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia (w przypadku gdy pracodawca nie składa wniosku osobiście
 • kopia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty przez podmiot powierzający wykonywanie pracy jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku (CIT 8);
 • dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia za okres roku poprzedzającego złożenie wniosku;
 • dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 4 pkt 2 ustawy, jeżeli przesłanką wydania zezwolenia jest wykazanie tych okoliczności; (np. zaświadczenie z banku o posiadanych środkach na koncie firmowym, umowy potwierdzające poczynione inwestycje spółki, faktury za zakupiony towar, szczegółowy biznes plan i inne dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności przyczyniającej się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy)
 • dokumenty potwierdzające wypełnienie przez cudzoziemca wymagań, o których mowa w art. 88c ust. 8 ustawy - w przypadku:
  • cudzoziemca, który w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę, ukończył szkołę lub uczelnię wyższą z siedzibą na terenie RP, innego państwa EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej lub
  • cudzoziemca, który przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę przebywał legalnie na terytorium RP a pobyt był nieprzerwany w rozumieniu art. 195 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 • informacja o aktualnym stanie zatrudnienia w podmiocie powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi, jeżeli strona wnioskuje o wydanie zezwolenia na okres przekraczający 3 lata;
 • oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia (w przypadku gdy pracodawca nie składa wniosku osobiście)

UWAGA: Wnioski rozpatrywane są chronologicznie w kolejności wpływu.

W przypadku złożenia niekompletnej lub/i niepoprawnej dokumentacji termin wydania zezwolenia na pracę jest zależny od dostarczenia poprawnego kompletu dokumentów zgodnie z przepisami KPA i wynosi 30/60 dni od dokonania poprawnego i kompletnego uzupełnienia braków.