Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

www.kielce.uw.gov.pl

Rodzaje zezwoleń na pracę

Zezwolenie typu D

Zezwolenie na pracę typ D - dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa).

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na pracę (od 1 stycznia 2018 r. – nowe formularze wniosków) 
 • oświadczenie o niekaralności pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu – PODPISUJE WYŁĄCZNIE PRACODAWCA, tego oświadczenia nie może za pracodawcę podpisać pełnomocnik) 
 • kopia wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopia innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
 • dowód wpłaty opłaty za wydanie zezwolenia
 • oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia (w przypadku gdy pracodawca nie składa wniosku osobiście)
 • dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego wraz z tłumaczeniem na język polski (tj. zagraniczny odpowiednik odpisu z KRS).
 • aktualny na dzień składania wniosku odpis z KRS lub innego właściwego rejestru albo wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej dotyczący oddziału lub zakładu pracodawcy zagranicznego lub podmiotu powiązanego długoterminową umową o współpracy z pracodawcą zagranicznym
 • list oddelegowujący wydany przez pracodawcę zagranicznego, wskazujący imiennie pracownika oddelegowanego do pracy w Polsce wraz z podaniem stanowiska, wynagrodzenia oraz okresu oddelegowania
 • kopia umowy, na podstawie której usługa na terytorium Polski jest świadczona,
  lub jej fragmentu określającego przedmiot zobowiązań pracodawcy, zagranicznego albo określające ten przedmiot oświadczenie pracodawcy zagranicznego, jeżeli umowa nie została jeszcze zawarta, z tym że kopię odpowiedniego fragmentu umowy pracodawca zagraniczny dostarcza niezwłocznie po jej zawarciu
 • wykaz cudzoziemców, którzy mają realizować usługę eksportową, zawierający ich imiona, nazwiska, numery paszportów oraz stanowiska pracy w Polsce.
 • załącznik do wniosku o wydanie zezwolenia dotyczący PKD firmy oraz jej stanu zatrudnienia

UWAGA: Wnioski rozpatrywane są chronologicznie w kolejności wpływu.

W przypadku złożenia niekompletnej lub/i niepoprawnej dokumentacji termin wydania zezwolenia na pracę jest zależny od dostarczenia poprawnego kompletu dokumentów zgodnie z przepisami KPA i wynosi 30/60 dni od dokonania poprawnego i kompletnego uzupełnienia braków.