Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

www.kielce.uw.gov.pl

Rodzaje zezwoleń na pracę

Zezwolenie typu E

Zezwolenie na pracę typ E - dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w zezwoleniach typu B, C, D.

Wymagane dokumenty:

·       wniosek o wydanie zezwolenia na pracę (od 1 stycznia 2018 r. – nowe formularze wniosków) 

·       oświadczenie o niekaralności pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu – PODPISUJE WYŁĄCZNIE PRACODAWCA, tego oświadczenia nie może za pracodawcę podpisać pełnomocnik) 

·       kopia wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopia innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;

·       dowód wpłaty opłaty za wydanie zezwolenia

·       oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia (w przypadku gdy pracodawca nie składa wniosku osobiście

  • dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego wraz z tłumaczeniem na język polski (tj. zagraniczny odpowiednik odpisu z KRS).
  • aktualny na dzień składania wniosku odpis z KRS lub innego właściwego rejestru albo wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej dotyczący oddziału lub zakładu pracodawcy zagranicznego lub podmiotu powiązanego długoterminową umową o współpracy z pracodawcą zagranicznym
  • list oddelegowujący wydany przez pracodawcę zagranicznego, wskazujący imiennie pracownika oddelegowanego do pracy w Polsce wraz z podaniem stanowiska, wynagrodzenia oraz okresu oddelegowania

UWAGA: Wnioski rozpatrywane są chronologicznie w kolejności wpływu.

W przypadku złożenia niekompletnej lub/i niepoprawnej dokumentacji termin wydania zezwolenia na pracę jest zależny od dostarczenia poprawnego kompletu dokumentów zgodnie z przepisami KPA i wynosi 30/60 dni od dokonania poprawnego i kompletnego uzupełnienia braków.