Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

www.kielce.uw.gov.pl

Zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę

Wykaz zawodów, dla których nie jest wymagana informacja starosty

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie określenie przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców

WYKAZ ZAWODÓW, W PRZYPADKU KTÓRYCH WOJEWODA WYDAJE ZEZWOLENIE NA PRACĘ BEZ KONIECZNOŚCI UZYSKANIA INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 88C UST. 1 PKT 2 USTAWY
2141 Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji
214912 Inżynier technologii betonów
214916 Inżynier technologii szkła
2151 Inżynierowie elektrycy
2212 Lekarze specjaliści (ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty)
2221 Pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
2222 Pielęgniarki z tytułem specjalisty
2511 Analitycy systemów komputerowych
2512 Specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych
2513 Projektanci aplikacji sieciowych i multimediów
2514 Programiści aplikacji
2519 Analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani
2521 Projektanci i administratorzy baz danych
2522 Administratorzy systemów komputerowych
2523 Specjaliści do spraw sieci komputerowych
2529 Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych gdzie indziej niesklasyfikowani
3112 Technicy budownictwa
3113 Technicy elektrycy
3114 Technicy elektronicy i pokrewni
341201 Asystent osoby niepełnosprawnejS
341202 Opiekun osoby starszejS
341203 Opiekun w domu pomocy społecznejS
7112 Murarze i pokrewni
7114 Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni
7115 Cieśle i stolarze budowlani
7116 Robotnicy budowy dróg
7121 Dekarze
7122 Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy
7123 Tynkarze i pokrewni
7124 Monterzy izolacji
7131 Malarze budowlani i pokrewni
7212 Spawacze i pokrewni
7222 Ślusarze i pokrewni
7411 Elektrycy budowlani i pokrewni
833101 Kierowca autobusu
8332 Kierowcy samochodów ciężarowych
8342 Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych
8343 Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni
 

Pliki do pobrania