Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

www.kielce.uw.gov.pl

Oddział Obsługi Paszportowej

Aktualnie znajdujesz się na:

Wydawanie dokumentów paszportowych

- paszportów (z danymi biometrycznymi) - paszportów tymczasowych (bez danych biometrycznych)

Warunki, jakie powinny zostać spełnione w celu załatwienia sprawy:

Jeśli chcesz złożyć wniosek paszportowy lub odebrać paszport:
1) Skontaktuj się telefonicznie z numerem 41 342 14 13;
2) Umów się na wizytę danego dnia, o określonej godzinie, w zależności od rodzaju sprawy;
3) Wejście do Oddziału Obsługi Paszportowej znajduje się na parterze budynku C – od strony rzeki Silnicy, zgodnie z załączoną mapką;

 

 

 

 

Obsługa klientów, tylko we wcześniej umówionym terminie :

Poniedziałek:      10:00 - 17:00

Wtorek - Piątek:  8:00  - 15:00

Ważne informacje:
Każdy z klientów zobowiązany jest do zachowania co najmniej dwumetrowej odległości względem innych osób oraz ma obowiązek zasłonienia ust i nosa maseczką (lub chustą), którą może zdjąć tylko po uprzednim poproszeniu przez urzędnika.

Przy wejściu zostanie zmierzona temperatura ciała oraz nastąpi dezynfekcja rąk.

Zaleca się aby każdy z klientów miał przy sobie własny długopis. W przypadku składania wniosku o paszport wymagane jest posiadanie zdjęcia spełniającego odpowiednie wymogi techniczne, wnioski paszportowe dostępne są tylko na miejscu, nie ma możliwości pobrania ich z internetu, sugerujemy także płatności bezgotówkowe.

Wszystkie szczegółowe informacje dostępne są na oficjalnej stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, oraz szczegółowo udzielane podczas umawiania terminu wizyty ( tel. 41 342 14 13).

Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu, paszportu tymczasowego składa: 
1. Wypełnione podanie-kwestionariusz paszportowy; 
2. Kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także  twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
3. Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu stanu cywilnego - w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli dane zawarte w dokumentach przedkładanych przez osobę, która ubiega się o wydanie dokumentu paszportowego, lub dane zawarte w dostępnych ewidencjach  budzą wątpliwości co do tożsamości osoby.
Dokument poświadczający obywatelstwo polskie osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego, jeżeli przedłożone przez w/w dokumenty budzą wątpliwości co do obywatelstwa polskiego.; 
4. Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa - w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy każdorazowo po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą;
5. Pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego lub ustanowionego przez sąd opiekuna - jeżeli o paszport ubiega się osoba nie posiadająca zdolności do czynności prawnych; 
6. Pisemną zgodę rodziców na wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej, których własnoręczność podpisów poświadcza organ paszportowy lub notariusz, chyba że na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona. W przypadku braku zgodności stanowisk lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego. Przepisy te stosuje się odpowiednio do ustanowionych przez sąd opiekunów prawnych. 
7. Dowód uiszczenia opłaty paszportowej.

DO WGLĄDU NALEŻY PRZEDSTAWIĆ: 
- Ważny dokument paszportowy lub ważny dowód osobisty. Osoba, która nie ma obowiązku posiadania dowodu osobistego powinna przedłożyć inne dokumenty zawierające fotografię, 
- Odpowiednią legitymację, jeżeli osoba uprawniona jest do opłaty ulgowej,

WAŻNE INFORMACJE: 
1. Paszporty i paszporty tymczasowe w Rzeczypospolitej Polskiej wydaje i odmawia ich wydania wojewoda, do którego wpłynął wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, a za granicą - konsul. 
2. Złożenie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego oraz odbiór tego dokumentu następuje osobiście. 
3. Obecność małoletniego lub osoby ubezwłasnowolnionej jest wymagana przy składaniu wniosku o wydanie dla nich paszportu. Nie jest konieczna obecność małoletniego do ukończenia 5 lat. 
4. Odbioru dokumentu paszportowego dla małoletniego może dokonać jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów. 
5. Zgoda rodziców na wydanie paszportu dziecku w organie paszportowym jest wyrażana przez nich osobiście na podstawie dowodu osobistego i odpisu aktu urodzenia małoletniego. 
6.Osoba, która utraciła paszport lub której dokument paszportowy uległ zniszczeniu, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy, który dokument wydał lub organ paszportowy właściwy ze względu na miejsce pobytu tej osoby. Dokument paszportowy zgłoszony jako utracony, zniszczony lub znaleziony traci ważność z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub znalezieniu. 
7.W przypadku zmiany lub konieczności sprostowania danych zamieszczonych w dokumencie paszportowym, osoba posiadająca ważny dokument paszportowy jest obowiązana wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa. Paszport taki traci ważność po upływie 60 dni od czasu zaistnienia wyżej wymienionych okoliczności. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 4 miesiące. 
8. W paszportach biometrycznych zamieszcza się podpis posiadacza za wyjątkiem małoletnich, którzy nie ukończyli 13 lat oraz osób, które z powodu niepełnosprawności nie mogą złożyć podpisu samodzielnie.

9. Odciski palców pobierane są od osób powyżej 12 roku życia. W dokumentach paszportowych wydawanych osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, nie zamieszcza się obrazu linii papilarnych.

10. Ważność paszportów: 
- paszport wydany małoletniemu do ukończenia 13 roku życia - 5 lat, 
- paszport wydany osobie powyżej 13 roku życia - 10 lat, 
- paszport tymczasowy wydany w związku z wyjazdem w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny albo prowadzoną działalnością zawodową lub osobom przebywającym czasowo w RP, na powrót do miejsca stałego pobytu, a także osobom, od których czasowo pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe - na okres w nim wskazany, nie dłużej niż 12 miesięcy.

11. Adres strony internetowej umożliwiającej sprawdzenie stanu wniosku:

https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/sprawdz-czy-twoj-paszport-jest-gotowy

12. Każdy, kto składa wniosek może skorzystać z bezpłatnej usługi powiadamiania sms-em lub e-mailem, o tym że paszport jest już gotowy do odbioru.

Z wizą czy bez wizy? 
Zasady wjazdu dla obywateli polskich do poszczególnych krajów i na wybrane terytoria: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

Opłaty:

Opłaty paszportowe: 
1. Opłata normalna - 140 zł 
2. Opłata ulgowa - 70 zł, do której uprawnienia mają: - emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne, a także współmałżonkowie tych osób, pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu - osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych , kombatanci, uczniowie pow. 13 roku życia i studenci 
3. Opłata ulgowa 30 zł - za wydanie paszportu osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego i uczniom do lat 13.
4. Opłata 30 zł - za wydanie paszportu tymczasowego

5. Opłaty ulgowe dla członków rodzin legitymujących się ważną  Kartą Dużej Rodziny:

  • dzieci do  13 roku życia  - 15 zł
  • młodzież od 13 do 25 roku życia  - 35 zł
  • dorośli 70 zł.

NIE POBIERA SIĘ OPŁATY PASZPORTOWEJ OD:

  • Osób, które w dniu złożenia podania o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat
  • Osób, które złożyły podanie o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej
  • Żołnierzy niezawodowych wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami kraju

OPŁATĘ PASZPORTOWĄ OBNIŻA SIĘ: 
W przypadku posiadania ważnego paszportu jeżeli jego wymiana jest spowodowana:

  • Zmianami lub koniecznością sprostowania danych podlegających wpisowi do paszportu
  • Zmianą wyglądu osoby w stopniu uniemożliwiającym ustalenie tożsamości
  • Brakiem miejsca na umieszczenie stempli kontroli granicznej i wiz

OPŁATĘ PASZPORTOWĄ PODWYŻSZA SIĘ O 200% 
Jeżeli dotychczas posiadany paszport przed upływem jego ważności został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza.

UWAGA! 
Opłaty paszportowe można uiścić w kasie przy Oddziale Obsługi Paszportowej lub na konto: 
WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO 
NBP O/O KIELCE 67101012380853422231000000

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział Obsługi Paszportowej
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: +48 (41) 342 14 13
fax: +48 (41) 342 14 66
Miejsce załatwienia sprawy:

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 
Oddział Obsługi Paszportowej 
Budynek „C” Urzędu Wojewódzkiego, V piętro 
• informacja - poczekalnia 
• kasa 
• przyjęcia wniosków i wydawanie paszportów

Godziny urzędowania: 
Poniedziałek w godz. 10.00 - 17.00 
Wtorek - Piątek w godz. 8.00 - 15.00

Telefon:

tel. + 48 041 342-14-13 Informacja

Możliwość składania interwencji, wyrażania opinii i sugestii: Interwencje, opinie i sugestie przyjmowane są: 
- przez Kierownika Oddziału Obsługi Paszportowej w godzinach pracy Oddziału 
- Dyrekcję Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

2. Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 758 z późn. zm.)

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz. U. Nr 25 poz. 126)

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. Nr 152 poz. 1026 z późn. zm.)

5. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 682 z późn. zm.)

Uwagi:

Klienci obsługiwani przez Oddział Obsługi Paszportowej zobligowani są do pobrania biletu z "kolejkomatu" znajdującego się w poczekalni (V piętro, budynek C Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.) Ze względów organizacyjnych "kolejkomat" wydaje bilety w godzinach 7.40-14.40, w poniedziałki w godzinach  9.30-16.40
Przed pobraniem numeru proszę przygotować wypełniony wniosek, opłatę oraz zdjęcie. 
System kolejkowy ogranicza ilość wydawanych biletów i może zaprzestać ich wydawania przed końcem pracy urzędu.
Ilość dostępnych biletów uzależniona jest od liczby już oczekujących klientów oraz czasu trwania przyjęcia wniosku/odbioru dokumentów.
Inspektor wywołuje numer biletu, proszę obserwować komunikaty wyświetlane na monitorze umieszczonym w poczekalni, brak podejścia do stanowiska oznacza rezygnację Klienta z usługi. 
Brak biletu pobranego z terminala uniemożliwia obsługę.
Komunikat "wszystkie bilety zostały wydane" oznacza zamknięcie w danej usłudze obsługi w tym dniu. Klienci posiadający  bilety zostaną obsłużeni do godziny zamknięcia urzędu.

Pliki do pobrania