Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Zmiana rozporządzenia Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców

Od dnia 26 stycznia 2017 r. obowiązuje rozporządzenie Wojewody Świętokrzyskiego nr 1/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, określające przypadki, w których zezwolenie na pracę może być wydane na okres krótszy niż określony we wniosku oraz wykaz zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji starosty, o której mowa w art. 88c ust. 1 pt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Od dnia 26 stycznia 2017 r. zawodami zwolnionymi z informacji starosty będą:

-  Kierowca samochodu ciężarowgo (symbol klasyfikacji zawodu 833203);

- Kierowca ciągnika siodłowego (symbol klasyfikacji zawodu 833202);

- Spawacz (symbol klasyfikacji zawodu 721204).